Aw hakilina ye jumɛn ye "Tchad" jamana ka donnatɛmɛfanga ka marabajɛkulu kura kan?

Kumakanw 15:00
Albert Pahimi Padacké, Tchad donnatɛmɛfanga marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ, "avril" kalo tile 26 (ja).
Albert Pahimi Padacké, Tchad donnatɛmɛfanga marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ, "avril" kalo tile 26 (ja). © MEHDI FEDOUACH/AFP

Marabajɛkulu in kɔnɔ, mɔgɔ 40 de sungadila ka don marabajɛkulu kura na.Dɔw bana ka don a la, dɔw fana sɔnna ka don a la.Yala marabajɛkulu in bɛna se ka bɛɛjɛfanga segin jamana in kɔnɔ wa?Donnatɛmɛfanga ɲɛmɔgɔw ye waati min fɔ, n'o ye kalo 18 ye, yala u bɛna o labaton wa?