Archange TOUADERA ka sɔrasi sannenw, mɔgɔ murutilenw kɛlɛli kama, olu bɛ ka jamandenw de faga sisan

Kumakanw 15:00
Ruusie jamana ka sɔrasi minnu bɛ kɛlɛ kɛ sara la, n'u bɛ "Centraque" jamana kan.
Ruusie jamana ka sɔrasi minnu bɛ kɛlɛ kɛ sara la, n'u bɛ "Centraque" jamana kan. © RFI - Charlotte Cosset

Kuma bi aw bolo ye aw ka hakilina ɲinika "Centrafrique" jamana marabaaw ye sɔrasi santaw san yasa u k'u dɛmɛ banbanciw kɛlɛli la.

Ganseli

O sɔrasi sannenw tila la k'u ta kɛ jamanadenw fagali ye. Olu munnu tun nana Archange TOUADERA dɛmɛ ka mɔgɔ murutilenw kɛlɛ, nka o labana ka kɛ ninjuguya walew kɛli ye jamanadenw na.

Aw ye mun fɔ o kan filɛ. 

Aw ye mun famuya o ko kan?