Aw ka bi jɛmukan kuma bɛ aw bolo babu tun bɛ jɔnya de kan, n'a bɛ weele "Esclavage" faransikan na

Kumakanw 15:00
Ja jira na.
Ja jira na. Unesco/Pat Masioni

Jɔnya bɛ kɛra halibi farafin jamana caman na, wa a tɛ kɔtigɛra.Aw ka hakilina ye mun ye o ko la?Mun ka kan ka kɛ ɲɛmaaw fɛ walasa ka dankari jɔnya la?