Bi kuma dira aw ma, aw ka seli dumuni sɔngɔ cogoyaw kan aw ka suguw la

Kumakanw 01:09
Sisɛ feere sugu dɔ, Dakar sɛnɛgali faaba la, san  2018 (ja jira ta dɔ).
Sisɛ feere sugu dɔ, Dakar sɛnɛgali faaba la, san 2018 (ja jira ta dɔ). © SEYLLOU/AFP

"Sénégal" jamana na sisɛ sɔngɔn yɛlɛyala ka tɛmɛ sanlo kan, o ko bɛ cogodi aw ka jamanaw ra?