Farafinna muso caman cɛsirilendon kɛnyɛrɛye baraw la

Kumakanw 15:00
Aïssatou Cissé, ale bɛ senegali musow dɛmɛ kɛnyɛrɛye baraw la
Aïssatou Cissé, ale bɛ senegali musow dɛmɛ kɛnyɛrɛye baraw la © FIDA/Guillaume Bassinet

Sisan Farafinna, cakɛda  caman bɛ musow  tɔgɔla.  Bi kuma b'aw bolo jɛmukan bɛ talikɛ o de kan.Aw ka hakilina ye mun ye o ko kan ? Musow jɔ yɔrɔ ye jumɛn ye jamana layiriwali la? Aw y'aw ka fɛlaw ci wathsap kan +221 76 644 12 79.