Bi, aw ka jɛmukan kuma bɛ aw bolo ye tali kɛ mali jamanaden minnu bɛ kɔ kan de kan

Kumakanw 15:00
Ni ye kuma bɛ aw bolo kɛnɛ sigilen ye   Mai SONOGO o bɛ cɛman, ani a ka dunanw kabi Bamako.
Ni ye kuma bɛ aw bolo kɛnɛ sigilen ye Mai SONOGO o bɛ cɛman, ani a ka dunanw kabi Bamako. © RFi MANDEKAN

Jamanaden minnu bɛ kɔ kan, ulu ye tɔnw sigi senkan walasa k'u kunkankow  fɔ jamana ɲamɔgɔw ye.Mai SANAGO bɛ Bamako nin wagati nin na , ale  n'a ka dunanw bɛ  kuma ka taga o de kan.