Bi kuma bɛ aw bolo bɛ tali kɛ Mali sorasiw ka fangadafiri ko de kan

Kumakanw 15:00
Bah NDAW ja de ye ni ye
Bah NDAW ja de ye ni ye Michele Cattani / AFP

Mali jamana y'a ka marabagajɛkulu kura sungandi kunu. Yɛlɛmali minnu tun kɛra o kɔnɔ, o ma bɛn donnatɛmɛfanga dankan Assimi GOITA ma.Sorasiw ye minisiri ɲɛmɔgɔ ani donnatɛmɛfanga ɲɛmɔgɔ minɛ ka taga o ka daga la Kati.Aw ye minnu fɔ ni Maïmouna SANOGO ye, olu filɛ.