CEDEOA bɛ sɛ ka ɲangili sugu juma de bɛn Mali jamana kan?

Kumakanw 15:00
Ni ye CEDEAO tagamasiɲɛ  ja de ye.
Ni ye CEDEAO tagamasiɲɛ ja de ye. DR

Halibi bɛnkan ma sɔrɔ fɔlɔ Assimi GOITA ni CEDEAO cidenw cɛ. CEDEOA yɛrɛ kan ka ɲɔgonye kɛ Mali Kunkan kɔw kan.Aw ye aw fɛlaw ci Mai SANOGO man watsapp  kan. An ye o lamɛn.