Kuma dira aw ma bi, aw ka fɛlaw fɔ Laurent GBAGBGO ka sengini ko la Côte d'Ivoire.

Kumakanw 15:00

A masuruɲamɔgɔ k'a nali bolodalen don juin kalo tile 17 la. Aw ka hakilina ye mun ye ? San mugan kaso ɲangili kuma min b'a ɲɛ, o bɛ na kɛdi ? Yala ni kow basigira, a bɛna a sen don politiki la wa ?Walima a bɛ yɔrɔ di sinfinw ma ? Aw y'aw ka fɛlaw ci wathsap kan +221 76 644 12 79.