Mali: Assimi GOITA y'a ka kalenkandi kɛ kasɔrɔ ɲangiliw bɛ jamana in kan

Kumakanw 15:00
Colonel Assimi GOITA sɔrasifini na sariyasunba kɔlɔsilibulon mɔgɔw camacɛ la, a ka kalenkandi senfɛ, Mali donnatɛmɛfanga kunna, Juin kalo tile 07, san 2021 Bamako.
Colonel Assimi GOITA sɔrasifini na sariyasunba kɔlɔsilibulon mɔgɔw camacɛ la, a ka kalenkandi senfɛ, Mali donnatɛmɛfanga kunna, Juin kalo tile 07, san 2021 Bamako. AFP - ANNIE RISEMBERG

Kunu, Colonel Assimi GOITA y'a ka kalenkandi kɛ Mali donnatɛmɛfanga ɲɛmaaya la.

Ganseli

CEDEAO, farafinna tɔnba "Union Africaine" ani Faransi ka ɲagiliw bɛ senna alisa jamana in kan. Nka o bɛɛ n'a ta, donnatɛmɛfanga ɲɛmaa kura sigira kunu, donnatɛmɛfanga kunna, fangadafiri filana kɔ.

Aw hakilina ye mun ye o ko kan?

Aw fɛ, mun ni mun bɛ ka Assimi GOITA makɔnɔ na ?