Aw hakilina ye mun ye Mali marabajɛkulu kura kan?

Kumakanw 15:00
Choguel MAIGA camacɛ la, donnatɛmɛfan ɲɛmaa Assimi Goïta ka sigili la,juin kalo tile 7, san 2021.
Choguel MAIGA camacɛ la, donnatɛmɛfan ɲɛmaa Assimi Goïta ka sigili la,juin kalo tile 7, san 2021. AFP - ANNIE RISEMBERG

Mali donnatɛmɛfanga marabajɛkulu kura mɔgɔw tɔgɔw donna .

Ganseli

Minisiri mugan ni segin de b'a kɔnɔ. Sɔrasiw ni M5 tɔndenw ani banbagaci kɔrɔw bɛɛ ye dɔ sɔrɔ. 

Aw ka hakilina ye mun ye o kan?

Yala u bɛna se ka kalata labɛn a tuma na wa?