Mali: "Accord d'Alger" bɛnkansɛbɛn ye san wɔrɔ sɔrɔ, a sera ka mun ni mun de kɛ bɛn sabatili la ?

Kumakanw 15:00
"Accord d'Alger" bɛnkansɛbɛn bolonɔbila don Bamako, Mali faaba la, mai kalo tile 15, san 2015.
"Accord d'Alger" bɛnkansɛbɛn bolonɔbila don Bamako, Mali faaba la, mai kalo tile 15, san 2015. AFP PHOTO / HABIBOU KOUYATE

Ntɛnɛdon juin kalo tile 21, kuma bɛ aw bolo ye kuma di aw ma Alger bɛnkansɛbɛn ka san wɔrɔ sɔrɔ Mali jamana na de kan. Kabi n'a bolonɔnbila kɛra, mun de sera ka kɛ bɛn sabatiliko la ?

Ganseli

Wa a siniɲɛsigi ye mun ye?

A y'aw fɛlaw fɔ o de kan bi jɛmukan in kɛnɛ kan ni Maïmouna SANOGO ye.