Burkina Faso:marabagajɛkulu kura sigila sen kan ani fangasinaw ka wilikajɔ aw hakila ye mun ?

Kumakanw 15:00
Ni ye Burkina Faso Fangasinaw ka wilikajɔ ja de ye o min kela sibiri lon juillet kalo tile saba lon.
Ni ye Burkina Faso Fangasinaw ka wilikajɔ ja de ye o min kela sibiri lon juillet kalo tile saba lon. © Africanews / AFP

Kuma dira aw ma, aw ka fɛlaw fɔ, Burkina Faso marabagajɛkulu kura kan.Roch Marc KABORE jamana kuntigi ale bilala lakana minisiri jɔ yɔrɔ la.Wa kuma dira aw man fana, fangasinaw ka wilikajɔ kan o mi kela sibiri lon ani kari lon jamanadenw ka wilikajɔw ko kan.Aw hakilina ye min ye o wilikajɔw ani marabagajɛkulu kura ko la, an k'olu lamɛn.