Farafinna jamanaw bena se ka dankari sumaya bana la wa?

Kumakanw 15:00
Sumaya bana kama, mɔgɔ be sunɔgɔ sangɛw duguman
Sumaya bana kama, mɔgɔ be sunɔgɔ sangɛw duguman M. Hallahan/Sumitomo Chemical - Olyset Net

Chine jamana sera ka dankari sumaya bana la. O ko sumaya bana te yen tuguni. Aw ka hakilina ye mun ye o ra? Farafinna jamana fana bi se ka bana in kɛlɛ ka bɔ farafina wa? Aw ye aw ka hakilinaw ci wathsap kan +221 76 644 12 79.