Nigeria jamana na benkannikɛlaw bɛ ka kalandenw diyagoyaminɛ ka taa a fɛ.

Kumakanw 15:00
Ni ye Nigeria lakolso dɔ ye, o yɔrɔ in na kalanden dɔ tun diagoyaminɛ na yen
Ni ye Nigeria lakolso dɔ ye, o yɔrɔ in na kalanden dɔ tun diagoyaminɛ na yen AP - Sunday Alamba

Nigeria jamana na, benkannikɛlaw bɛ ka kalandenw diyagoyaminɛ. Wa tuma dɔ, u bɛ ninsɔgɔ wajibiya u somɔgɔw fɛ, kasɔrɔ k'u labila. Aw hakilinan ye mun ye?  Nin diyagoyaminɛ ninnu tɛna kɛ sababu ye ka denfaw siran k’u denw don lakɔliso la wa? Aw ye aw hakilinan ci Maï SANOGO ma nɛgɛjurusira fɛ