Jacob Zuma taara a yɛrɛ di kiritigɛlaw ma, yala jamana ɲamɔgɔ ni yangili ka kan wa?

Kumakanw 15:00
Jacob Zuma tala a yɛrɛ di kiiritigɛlaw man
Jacob Zuma tala a yɛrɛ di kiiritigɛlaw man Phill Magakoe AFP

Afrqiue du Sud ka sariyasunba kolɔsikiiriso tun ye kalo 15 kaso ɲangi de ben jamanaɲɛma kɔrɔ Jacob Zuma kan.  o de tun dira a ma jango ka taa a yɛrɛ bila famanw ka bolo kanNka kiriso sɔnna ka segi ŋangili nin kan. Jacob Zuma yɛrɛ ye kuma ta ka kiritigɛlaw ka jalaki  kɔn k'u y'ale ka hakɛw bɔrɔtɔ.Jacob Zuma yɛrɛ tilara ka taa a yɛrɛ di kiritigɛlaw ma. Aw ka hakilinan ye mun ye ? Yala jamana ɲamɔgo ni jalaki ani yangili ka kan wa?