Wasaden ko ''Congolité'' sariya k'a taa, min b'a wajibiya ko cɛbɔw ka mansaw bɛ ka kɛ congokaw ye

Kumakanw 15:00
Ni Rd Congo wassadenw ɲamɔgɔ Aubin Minaku ja de ye
Ni Rd Congo wassadenw ɲamɔgɔ Aubin Minaku ja de ye AFP Photo/Junior D.Kannah

Rd Congo wasaden dɔ ye sariya dɔ tali laɲini a tɛɲɔngɔnw fɛ, n'a bɛ weele ''Congolité''. Ni wasaden tɔw sɔnna ka tugu  sariya in kɔ, Rd Congo nin ko i bɛ kɛ cɛbɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ kalata la, fo i mansaw bɛɛ ka kɛ RD Congo jamanaden ye. Aw ka hakilina ye mun ye o la.