Anw ye kuma di aw ma Niger jamanaɲɛmɔgɔ Mohamed BAZOUM ka taamaw ko la

Kumakanw 15:00
Ni ye Niger jamanaɲamɔgɔ Mohamed Bazoum  ja ye lajɛ dɔ senfɛ Faransi
Ni ye Niger jamanaɲamɔgɔ Mohamed Bazoum ja ye lajɛ dɔ senfɛ Faransi AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

 Bi an ye kuma di aw ma Niger jamanaɲɛmɔgɔ Mohamed BAZOUM ka taamaw ra. A ka taama fɔlɔ kɛra Faransi. o yɔrɔ la a ye dantigɛli kɛ Mali  fangadafiri kow la, o kuma ma bɛn donnatɛmɛfangaɲɛmɔgɔ  Assimi GOITA ma.  Faransi kɔ a sera Algérie ani Mauritanie. Aw ye o taamaw famuya cogo di? Aw ye aw ka hakilinanw ci wathsap kan +221 76 644 12 79..