Bi an ye kuma di aw man waati yɛlɛman kasaraw de kan

Kumakanw 15:00
Allemagne ka ji karasa in ja
Allemagne ka ji karasa in ja AP - Sebastian Schmitt

Bi an ye kuma di aw man waati yɛlɛman kasaraw de kan, Allemagne ni Belgique sanji ye  tiɲɛnin kɛ.Canada ani Maroc funteni ye mɔgɔ faga yen. Aw hakilina ye mun ye o kan, hadamadenw nɔn ye mun a ko la. Farafinna jamanaw bɛ sɛ ka mun kɛ ka kasaraw ɲɛkɔrɔtigɛ?