Nin waati in na cɛ murutigi min tun ba fɛ k'a bin Assimi GOITA kan,a ka saya kun jɔnjɔn ma don fɔlɔ

Kumakanw 15:00
Nin waati in na cɛ murutigi min tun ba fɛ k'a bin Assimi GOITA kan,a ka saya kun jɔnjɔn ma don fɔlɔ
Nin waati in na cɛ murutigi min tun ba fɛ k'a bin Assimi GOITA kan,a ka saya kun jɔnjɔn ma don fɔlɔ EMMANUEL DAOU AFP

Cɛ murutigi min tun y'a ɲini ka bin Mali donnatɛmɛfanga ɲɛmaa Assimi GOITA kan, ka saya kunnfoni dilen kɔ kunu, nin waati in na ɲinigaliw cayalen don a ka saya sababu jɔnjɔn kan.O waati kelen fana na, adamadenw ka hakɛ labatobagaw bɛ kankari gɛlɛndaw la jamana marabaaw yɔrɔ a ko kan.  Aw ye o famuya cogodi? Aw ye an jabi wathsap kan +221 76 644 12 79.