Bi an ye kuma di aw ma Laurent GBAGBO ni Alassane OUATTARA ka ɲɔngɔn ye kɔ kumaw kan

Kumakanw 15:00
Nin ye Laurent GBAGBO ni Alassane OUATTARA ja ye
Nin ye Laurent GBAGBO ni Alassane OUATTARA ja ye REUTERS - LUC GNAGO

Anw ye kuma di aw ma Laurent GBAGBO ni Alassane OUATTARA ka sigikafɔ fɔlɔw la, jamanakuntigikɔrɔ y'a laɲini ko mɔgɔ minnu minɛ na politiki kow senfɛ olu k'a labila.Aw ye ni ɲongɔn ye ni famu cogodi? Aw ye mi fɔ watsapp kan   +221 76 644 12 79 an bɛna o lamɛn