Aw hakilina ye mun ye Francois COMPAORE ka segin ko kan, Burkina Faso kiritigɛlaw ɲanfɛ

Kumakanw 15:00
Yala François COMPAORE bilali k'a taa kiti Burkina Faso, o n'a kɛ sisan ko ye wa?
Yala François COMPAORE bilali k'a taa kiti Burkina Faso, o n'a kɛ sisan ko ye wa? Photo: Ahmed Ouoba/AFP

Kuma dira aw ma walasa k'aw ka fɛla fɔ  Faransi kitisoba ka jaabiw kan, ko François COMPAORE  bɛ se k'a bila k'a taa kiti Burkina Faso wa. Aw hakilinan ye mun ye a ko kan?Yala François COMPAORE bilali k'a taa kiti Burkina Faso, o n'a kɛ sisan ko ye wa?