Sanji kasaraw ye kɔlɔlɔ jumɛn de lase aw ka jamanaw kɔnɔ

Kumakanw 15:00
Sanji kasara sera Dakar dugu ma
Sanji kasara sera Dakar dugu ma (Photo : Serigne Diagne / Ateliers des Médias)

Kuma bɛ aw bolo ye kuma di aw ma, aw ka fɛla fɔ sanji kasaraw kan an ka jamanaw kɔnɔ. fɛɛrɛ jumɛn de kan k'a taa yasa k'a sanji kasaraw kunbɛn?Aw ye aw hakililaw lase an ma whatsapp sanfɛ 00221 76 644 72 79