Sirabakankasaraw manden duguw kɔnɔ , kuma bɛ aw bolo ye kuma di aw ma o de kan

Kumakanw 15:00
Sirabakan kasaraw ja
Sirabakan kasaraw ja © africafeeds

Sirabakankasaraw manden duguw kɔnɔ , kuma bɛ aw bolo ye kuma di aw ma o de kan. Fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka ta k'o ɲɔgɔya?