Mali: aw ye mun famu binkanni wale min kɛra Gao mara la ka duguden 50 ni kɔ bɔnɛ u nin na?

Kumakanw 15:00
Djenné mara dugu dɔ, Mali jamana camacɛyanfan na.  (Ja jirata dɔ)
Djenné mara dugu dɔ, Mali jamana camacɛyanfan na. (Ja jirata dɔ) AFP - MICHELE CATTANI

Bi Alamusa , Aout kalo tile 12, an ye kuma di aw ma binkanni wale minnu kɛra Mali la karilon tɛmɛnen, ni duguden 50 ni kɔ niin tora a la, Gao mara la,  Aw ye mun famu nin binkanniw la k’a ɲɛsin duguden’’Siviliw’’ ma?