Aw ye mun famuya tasumakasaraw la diɲɛ kɔnɔ nin waati in na?

Kumakanw 15:00
Algérie kɔrɔyanfan na, tasuma wulila kungo dɔw la.
Algérie kɔrɔyanfan na, tasuma wulila kungo dɔw la. REUTERS - ABDELAZIZ BOUMZAR

Ntɛnɛn don Aout kalo tile 16, kuma b'aw bolo ye kuma di aw ma, tasumakasaraw ko kan Algérie ani Erɔpu jamana dɔw la.

Ganseli

Aw ye mun famu nin tasumakasaraw ko la?

Mun bɛ se ka nin kasaraw nɔgɔya?

Aw bɛ se k’aw hakililaw lase an ma Whatsapp sanfɛ: 00221 76 644 12 79