Aw hakilinaw ye mun ye Talibanw ka Afghanistan jamana minɛni kan?

Kumakanw 15:00
Al-Jazeera jabaraniso ka Talibanw ja dɔ. Aout kalo tile 16, san 2021 k'u to Kabul masayaso kɔnɔ.
Al-Jazeera jabaraniso ka Talibanw ja dɔ. Aout kalo tile 16, san 2021 k'u to Kabul masayaso kɔnɔ. - AL JAZEERA/AFP

Kuma bɛ aw bolo bɛ kuma di aw ma, Afghanistan kan. Talibanw ye u tigɛ da jamana in faaba Kaboul kan, tile damani Etats-Unis ani OTAN sɔrasiw tagalen kɔ. Aw hakilila ye mun ye o la?Aw bɛ se k’olu lase an ma whatsapp sanfɛ: 00221 76 644 12 79