CAN 2021 kuluw donna, aw hakilinaw ye mun ye kulu ninnu kɛcogo kan?

Kumakanw 15:00
Farafinna ndonlantanna kɔrɔw, Aout kalo tile 17, san 2022,  Yaoundé, Cameroun faaba la. San 2021 CAN kulu ciw senfɛ.
Farafinna ndonlantanna kɔrɔw, Aout kalo tile 17, san 2022, Yaoundé, Cameroun faaba la. San 2021 CAN kulu ciw senfɛ. AFP - DANIEL BELOUMOU OLOMO

Bi Arabadon Aout kalo tile 18 ‘’kuma bɛ aw bolo’’ ye kuma di aw ma CAN 2021 kuluw sigili ko la, yala aw bɛ jigiya jumɛn la aw ka jamanaw kan ? Maïmouna ZERBO y'a hakililaw tɔmɔ an ye.