Aw hakilinaw ye mun ye Ebola bana kan?

Kumakanw 15:00
Ebola bana kunbɛn ja dɔ, Côte d'ivoire jamana na.
Ebola bana kunbɛn ja dɔ, Côte d'ivoire jamana na. © AFP - SIA KAMBOU

Bi Alamusadon Aout kalo tile 19, an ye kuma di aw ma, aw k’a hakilina fɔ Ebola bana kan. Bana in yera kɔsa in na mɔgɔ dɔ la Cote d’Ivoire, o min bɔra Laguinée.  

Ganseli

Fɛɛrɛ jumɛn bɛ se k’a ta k’a bana in ɲɛkɔrɔtigɛ manden jamanaw kɔnɔ?

Aw ye min fɔ o la, Maïmouna ZERBO y'o tɔmɔ an ye.