Burkina Faso: San 34 kɔ, yala Thomas SANKARA fagali kiti bɛna se ka tigi wa?

Kumakanw 15:00
Burkina Faso jamanaɲɛmaa kɔrɔ, Thomas SANKARA.
Burkina Faso jamanaɲɛmaa kɔrɔ, Thomas SANKARA. AFP

Bi ntɛnɛn Aout kalo tile 23, an ye kuma di aw ma Burkina Faso jamanaɲɛmɔgɔ kɔrɔ Thomas Sankara fagali kiti ko la, o min bolodalen lon Octobre kalo tile 11 nata. 

Ganseli

San 34 kɔ,  yala  kitiso bɛna se k’a daliluw bɛɛ lajɛ k’a kiti tigɛ koɲuman kɛ wa?

 Maïmouna ZERBO y'aw hakililaw tɔmɔ an ye.