Lakanabaliya bɛ senna halibi Saheli jamanaw kɔnɔ, o bɛ ka mɔgɔw bɔ u sigiyɔrɔw la

Kumakanw 15:00
G5 Sahel
G5 Sahel AFP - MICHELE CATTANI

Burkina Faso, mɔgɔ folenw bɛ t'i jɔ, miliyon kelen ani ba kɛmɛ naani ni kɔ la uti kalo la san 2021. O mɔgɔ folen bɛ Burkina Faso duguba taani saba de kɔnɔ, marabolo kɛmɛ fila ani biwolofilan ni naani.Jamana in marabaga jɛkulu bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan, wasa k'u hakɛ yɛrɛyɛrɛ don.G5 Sahel yɛrɛ bɛ bolo jumɛn de kan ?Maimouna SANOGO ye jɛmukan in lase aw ma.