Etat Islamique jɛkulu "EIGS" ɲɛmɔgɔ,  Abou Walid Al Sahraoui fagara Faransi sorasiw fɛ "Barkhane"

Kumakanw 15:00
Marifa
Marifa PASCAL GUYOT / AFP

Aw y'aw hakilinaw fɔ Etat Islamique jɛkulu "EIGS" ɲɛmɔgɔ in,  Abou Walid Al Sahraoui ka fagali ko kan.Aw y'olu fɔ an ka whatsapp san fɛ. Maimouna SANOGO y'u lase jɛmukan kɔnɔ.K'aw ladɔniya ko, "Kuma bɛ aw bolo" jɛmukan kɛnɛ sigiko kɛmɛ filanna (200) ye sini ye.