Bi an ye kuma di aw ma Emmanuel MACRON ni farafinna jamana dɔw ka fɔɲɔgɔnkɔw kan

Kumakanw 15:00
 Emmanuel Macron ni algérie jamanakuntigi Abdelmadjid Tebboune ja
Emmanuel Macron ni algérie jamanakuntigi Abdelmadjid Tebboune ja © AP/AFP/Montage RFI

Mali kɔ, Faransi ni Algerie jamana de bɛ ɲɔgɔn na sisan. Faransi jamana ka sebaya bɛ ka fɛgɛya farafinna wa?Aw ye aw  ka hakilinaw ci an ma watsapp kan.