Pandora papers y'a ka sɛgɛseɛgeɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko da kɛnɛ kan

Kumakanw 15:00
Pandora Papers
Pandora Papers LOIC VENANCE AFP

O sɛbɛn in kɔnɔ, jalaki binnen bɛ farafinna jamana ɲɛmɔgɔ dɔw ni marabagaw ma, k'u ye jamanaw nafolo labɔ kata dogo yɔrɔ wɛrɛw la.

Ganseli

Aw y'aw hakilinataw fɔ o ko kan an ka whatsapp kan 00221 76 644 12 79.

Aw nin Maimouna SANOGO masalana.