Aw ka jɛmukan kuma bɛ aw bolo bɛ talikɛThomas SANKARA ka fagali kiiri kan

Kumakanw 15:00
Thomas SANKARA ja
Thomas SANKARA ja © AFP/Dominique Faget

 Kunu sɔgɔma Thomas SANKARA ka kiiri daminɛ , nga  wuladafɛ kiritigɛlaw y'a sɔnsɔri. Blaise COMPAORE nɔnminɛlenlo ni kiri in na, nka a ka lafasabagaw ko a tena ye kɛnɛ in kan. Aw ye o ko famuya cogodi?