Kuma bɛ aw bolo

Aw ye mun famu "Haut Conseil Islamique" ni Iyad Ag GAHLY ni Amadou KOUFFA ka sigikafɔ bolodalen na?

A jɛnsɛnna :

Kuma bɛ aw bolo ye kuma di aw ma sigikafɔ minnu dabɔra, Mali jamana ni jatigɛwakɛlaw cɛ. Jamanakuntigi y'o tigiya di "Haut Conseil Islamique" ma.

Iyad ag Ghali, nunɛti fima na, a ka nin ja in tara Aout kalo san 2012 Kidal, Mali kɔrɔyanfan na.
Iyad ag Ghali, nunɛti fima na, a ka nin ja in tara Aout kalo san 2012 Kidal, Mali kɔrɔyanfan na. AFP PHOTO / ROMARIC OLLO HIEN
Ganseli

Kumaɲɔgɔnyaw bɛna kɛ ni Iyad Ag GAHLY ka fara JNIM jɛkulu ɲɛmaa, ani Amadou KOUFFA, KATIBA MACINA ɲɛmaa.

Aw y'o famuya cogodi?

Yala sahɛli jamana tɔw fana kan ka o waleya kelen in kɛ wa?

A y'aw hakilinaw ci an ma, WhatsApp kan : +221 76 644 12 79.