Aw ye mun famu Soudan jamana ka nin fangadafiriw la?

Kumakanw 15:00
Abdel Fattah al-Burhan, ale de bɛ Sounda kunna, (Yan nin y'a ye jamana in jaabaraniso la) octobre kalo tile 25, san 2021.
Abdel Fattah al-Burhan, ale de bɛ Sounda kunna, (Yan nin y'a ye jamana in jaabaraniso la) octobre kalo tile 25, san 2021. AP

Bi kuma dira aw ma Soudan jamana ka fangadafiri de kan. Nin ye fangadafiri wɛrɛ ye farafinna.Fangadafiri caman caman ninnu bɛ se ka mun kɔlɔlɔ lase Farafinna ka siniɲɛsigi ma.A y'aw a hakilinaw ci an ma, an ka WhatsApp kan, n'o ye: +221 76 644 12 79.