Musow ka hakɛw bɛ se ka sabati cogodi Farafinna jamanaw na

Kumakanw 15:00
Farafinna musow ka tali dɔ Unesco ka lajɛrɛ dɔ la.
Farafinna musow ka tali dɔ Unesco ka lajɛrɛ dɔ la. Unesco

Bi kuma dira aw ma musow la hakɛw lasabatili de kan Farafinna jamanaw na.Aw y'aw fɛlaw fɔ an ka WhatsApp kan, n'o ye :+ 221 76 644 12 79.