Aw hakilina ye jumɛn ye Farafinna ka fɛnkɔrɔw seginni ko la u ma Faransi fɛ?

Kumakanw 15:00
Bénin ka fɛnkɔrɔ mugan ni wɔlɔfilaw ja Quai Branly fɛnkɔrɔmarayɔrɔ la, Paris, Faransi faaba la.
Bénin ka fɛnkɔrɔ mugan ni wɔlɔfilaw ja Quai Branly fɛnkɔrɔmarayɔrɔ la, Paris, Faransi faaba la. © AFP/Christophe Archambault

Faransi jamanakuntigi kan ka Bénin ka seko ni dɔnko fɛnkɔrɔw minnu tun maralen don yen, k'olu lasegin.

Ganseli

Farafinna jamana caman ka seko ni dɔnko fɛnkɔrɔ caman maralen don Faransi.

Ni fɛnkɔrɔ ninnu seginna farafinna, wala Farafinna jamanaw bɛna se k' u mara ka wa?

A y'aw hakilinaw ci an ka WhatsApp kan n'o ye: +221 76 644 12 79.