Bi kuma kɛra dilankan binkanniwale minnu ni masaw b'a ta ka ɲɛsin u denw ma de kan

Kumakanw 15:00
Musomani dɔ, binkanniwale kasara tɔ dɔ fana don, Cameroun, jamana na, san 2018 (ja jirata).
Musomani dɔ, binkanniwale kasara tɔ dɔ fana don, Cameroun, jamana na, san 2018 (ja jirata). Thomson Reuters Foundation

Bi kuma dira aw ma dilankanbinkani minnu ni masaw b'a ta k'u denw sɛgɛrɛ, tuma caman a ko bɛ to dogo ra, ka kɛ gundo kuma ye, kasɔrɔ a tɛ ka kɔtigɛ.Mun bɛ se ka kɛ walasa mɔgɔ ka se ka  binkanniwale ninnu kɛbaaaw ko fɔ u ka se ka ɲangi?