Aw ye mun famuya Tchad jamana ka maamurutilenw ka sigikafɔ laɲini ko la ni jamanakuntigi ye ?

Kumakanw 15:00
Tchad banbanci kulu "Fact" tɔndenw, u minɛna jamana sɔrasiw fɛ, Mai kalo tile 9, san 2021.
Tchad banbanci kulu "Fact" tɔndenw, u minɛna jamana sɔrasiw fɛ, Mai kalo tile 9, san 2021. AFP - DJIMET WICHE

Bi kuma dira aw ma Tchda jamana ka mɔgɔmurutilenw ka laŋini kanna sigikafɔ kɛ ni jamanakuntigi ye. Munna o seginna kana kumaɲɔgɔnya nɔfɛ?

Ganseli

 

A bɛna nafa jumɛn de don basigi la Tchad?

A y'aw hakilinaw ci an ma an ka WhatsApp kan n'o ye : +22 176 644 12 79.