Kalanden 21 ɲɔgɔn bɔnɛ na u nin na tasuma kasara dɔ sababu la, k'u to kalanso kɔnɔ

Kumakanw 15:00
Karatasow (Jaa jirata).
Karatasow (Jaa jirata). Audu Marte AFP

Bi an ye kuma d'aw ma karata kalansow de kan, Niger, kalanden 21 bɔnɛ na u nin na k'o sababu kɛ u ka kalanso ye tasuma ta. Nin t'a fɔlɔ ye , wa o kalanso suguw ka ca sahɛli jamanaw na. Aw hakilina ye mun ye nin ko in kan ?