Kuma bɛ aw bolo

Lagine marabagaw ni CPI k'u bɛna sɛputanburu kalo tile 28 san 2019 fagaliw kitiko ɲanabɔ

A jɛnsɛnna :

O latigɛ kuma fɔra Lagine donatɛmɛfanga ɲɛmɔgɔw ni diŋɛ kitisoba CPI de fɛ.  

Conakry ntolantan yɔrɔ sɛputanburu kalo tile 28 san 2019.
Conakry ntolantan yɔrɔ sɛputanburu kalo tile 28 san 2019. DR/Human Rights Watch
Ganseli

Wa, k'o bɛna kɛ yani kalo saba. 

Yali mɔgɔ 157 minnu fangara nin kasara in na, olu ka kiti bɛna se ka kɛ o tuma na wa? 

Aw y'aw ka hakilinataw ci an ma wasapu kan 00221 76 644 12 79.

Maimouna SANOGO ye jɛmukan lase.

ka baroda tɔw lajɛ