Kuma bɛ aw bolo

Farafinna jamanaw ka bɛn ni kelenya lajɛrɛ dabɔra bi Dakar, Senegali faaba la

A jɛnsɛnna :

Bi kuma dira aw ma, bɛn ni kelenya lajɛrɛ min dabɔra bi Senegali de kan.

Bɛn ni kelenya lajɛrɛ, Farafinna jamanaw na, décembre kalo tile 16, san 2021, Dakar, Sénégal faaba la.(Jaa jira na)
Bɛn ni kelenya lajɛrɛ, Farafinna jamanaw na, décembre kalo tile 16, san 2021, Dakar, Sénégal faaba la.(Jaa jira na) AFP /SEYLLOU
Ganseli

Farafinna jamanakuntigi caman, minisiriw, lakanatigilamɔgɔw, ninnu bɛɛ de bɛ ka talikɛ lajɛrɛ in na. Kɛrɛnkɛrɛnnen yala, lajɛ in ɲɛsinnen don sahɛli lakana de ma.

Aw ye mun famuya o ko la ?

Yala lajɛ in bɛna se ka nɔ bɔ ko la wa ?

Bɛn bɛna se ka segin manden duguw la cogodi ?

ka baroda tɔw lajɛ