Kuma bɛ aw bolo

Yala aw hakilina ye mun ye Burkina Faso marabaajɛkulu ɲɛmaa ka baraabila ko la ?

A jɛnsɛnna :

Burkina Faso jamana na, Inata binkanni kɔ, jamanakuntigi Roch Marck Chritian Kaboré tun k'a bɛna yɛlɛma don marabaajɛkulu kɔnɔ. Sɔrasi ɲɛmaa caman bɔlen kɔ, u nɔw na, kunu marabaajɛkulu ɲɛmaa Christophe Kabiré y'a ka baarabilasɛbɛn di jamanakuntigi ma, o n'a bɔli bɛɛ kɛra kelen ye baara  la, an'a ka marabaajɛkuludenw bɛɛ.Yala aw ye mun famuya o la ?Nin bɛna se ka yɛlɛma don lakanako la wa ?

Le Premier ministre Christophe Dabiré n'a ka marabaajɛkuludenw, u ka laseli dɔ senfɛ Ouagadougou, juillet kalo tile 1, san 2021.
Le Premier ministre Christophe Dabiré n'a ka marabaajɛkuludenw, u ka laseli dɔ senfɛ Ouagadougou, juillet kalo tile 1, san 2021. AFP - OLYMPIA DE MAISMONT