Kuma bɛ aw bolo

Yala aw ma deli ka kumaden jumɛnw mɛn RFI Mandenkan sanfɛ ?

A jɛnsɛnna :

RFI mandenkan jɛmukanw buguyali san kelen kadara kɔnɔ, Taratalon, Décembre kalo tile 14, an bi kuma di aw ma, aw ma deli ka kumaden minnu mɛn RFI Mandenkan sanfɛ kabi kumaso in sigira, a daminɛ fɔ bi.

Mandenkan siginidenw n'a kumadenw kɔrɔw ɲɛfɔli Faransikan na,Gafe dɔ. (Jaa jirata).
Mandenkan siginidenw n'a kumadenw kɔrɔw ɲɛfɔli Faransikan na,Gafe dɔ. (Jaa jirata). © RFI Mandenkan / Balkissa Nourhan
Ganseli

Nin aw b'o kumadenw dɔw lon Faransikan ni Mandenkan na, aw  bɛ se k’o ci an ma WhatsApp kan : 00221 76 644 12 79.

Dɔw fana ye ɲinigaliw lase an ma.

RFI Mandenkan kunnafonidilaw ɲɛmɔgɔ Safi Luna bɛna olu  ɲinigaliw jabi.

ka baroda tɔw lajɛ