Kuma bɛ aw bolo

Aw hakilina ye jumɛn ye Burkina Faso marabaajɛkulu kura kan ?

A jɛnsɛnna :

 Arabalon Décembre kalo tile 15, an bi kuma di aw ma, aw fɛlaw kan Burkina-Faso marabagajɛnkulu kura sigi kan. Aw fɛ nin jɛnkulu bɛna se ka jamanadenw ka laɲiniw sabati wa ?Aw bi se k'aw hakililanw ci an ma WhatsApp sanfɛ: 00221 76 644 12 79

Lassina Zerbo, Burkina Faso marabaajɛnkulu ɲɛmaa.
Lassina Zerbo, Burkina Faso marabaajɛnkulu ɲɛmaa. AP - Martial Trezzini
ka baroda tɔw lajɛ