Kuma bɛ aw bolo

Aw hakilinan ye mun ye Emmanuel Macron ka taama bɔli a ma, ani CEDEAO ka ciden ka tagama Mali la ?

A jɛnsɛnna :

Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron tun y'a ka taama min boloda Mali la nin lɔgɔkun daminɛ in na, o taama bɔra a ma, koronabana kɔsɔn Faransi marabagaw ka fɔla.

Emmanuel MACRON, Faransi jamanakuntigi.
Emmanuel MACRON, Faransi jamanakuntigi. © REUTERS - SARAH MEYSSONNIER
Ganseli

Ka kɛɲɛ in CEDEAO ka ciden Good Luck Jonathan fana ka taama ye Mali la ,bi Tarata yasa k'a filɛ ni CEDEAO  tun ye laɲini minnu ko fɔ a ka Décembre kalo tile 12 lajɛrɛ senfɛ, n'o laɲiniw bɛ tagabolo minnu kan, Mali marabagaw fɛ. 

Aw hakilinan ye mun ye nin bɛɛ kan?

Emmanuel Macron ka tagama lasaliko, ani CEDEAO ka ciden ka tagama Mali la?

Aw biɛ se k'aw hakilinanw ci an ma whatsapp sanfèɛ:  00221 76 644 12 79

ka baroda tɔw lajɛ