Kuma bɛ aw bolo

Bi baabu ye talikɛ CAN ɲɔgɔnkunbɛn de kan, o min bolodalen don Janvier kalo nata Cameroun

A jɛnsɛnna :

"Janvier kalo tile 9, dne  bɛna Cameroun ni Burkina ka ɲɔgɔnkunb€n lajɛ. O de kɛra Patrice MOTSEPE CAF ɲamaa ka kumakan fɔlɔ ye kunnafolidilaw ɲamaa ani Cameroun jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye kɔ. Paul Biya  fana y'i kanto forobakumayɔrɔ Twitter kan ko CAN bɛna latigɛli ko siga t'o la Cameroun.

Cameroun ndonlantan kɛnɛ "Stade de Bependa", CAN nata la, ndonlantanaw bɛna u fariw bɔ ɲɔgɔnna yen de.
Cameroun ndonlantan kɛnɛ "Stade de Bependa", CAN nata la, ndonlantanaw bɛna u fariw bɔ ɲɔgɔnna yen de. © WikiCommons / Score Beethoven
Ganseli

Mun nana ni siga ye farafinna ndonlantanba latigɛ ko la, o ye fɔlɔ koronabana ye. CAF ɲamaa y'a yira ko mɔgɔ si de tɛna don ndonlantan kɛnɛ kɔnɔ n'u bolocili ni farigolo sɛgɛsɛgɛ ma kɛ. 

A filanan ye ndonlantan kɛnɛw labɛn sumaya ko ye kɛrɛnkɛrɛnyala Stade Olembe. O ndonlantan kɛnɛ kura in de bɛna CAN ɲɔgɔnkunbɛn fɔlɔ na laban bissimilah Yaoudé kɔnɔ. Farafinna ndonlantan koɲanabɔ jɛnkulu ka tama kɔ, a ko baara ɲumanba kɛra. 

Cameroun ka ndonlankoɲanbɔ jɛnkulu ɲamaa Samuel ETO'O bɛna jɔnjɔn di wagati minna CAN kuncɛ la, ne bɛna kɛ yan. Patrice Motsépé ye a ka kuma kuncɛ n'oye. Sisan farafinna ndonlan kanubagaw bnnnɛ k'u ɲasin Europu ndonlankuluw de ma. Olu bɛna sɔn ka farafinna ndonlantanlaw labila wa walima o bɛna u ka bagabagali kan waleya? 

An ye aw hakilinan ɲiniga nin bɛɛ de kan, ani Farafinna ndonlantanla minnu bɛi kɔkan, olu naali ko la CAN in na.

ka baroda tɔw lajɛ