Kuma bɛ aw bolo

Kuma kɛra bi, La Guinée donlatɛmɛfanga marabagajɛkulu ka baara bolodalenw de kan

A jɛnsɛnna :

Marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ, Mohamed Béavogui y'olu yira Colonel Mamadi Doumbouya la sibiridon.

Colonel Mamadi Doumbouya
Colonel Mamadi Doumbouya © via REUTERS - IVORY COAST PRESIDENCY
Ganseli

O baara bolodalenw bɛ sinsin bakuruba 5 de kan.

Min ye donlatɛmɛfanga kuncɛ waati ye, kunnafoni jonjon m'a di o kan. 

Jɛmukan labɛnna Maimouna Zerbo fɛ.

ka baroda tɔw lajɛ